Persoon Caravan Stalling www.caravanparking.nl
Persoon BootloodsPersoon Caravan Stalling

home   bootloods   disclaimer   contact  
Voorwaarden


 • De jaarstalling gaat in per 1 september
 • Ophalen, terugbrengen en bezoeken -> zie voorwaarden bij openingstijden en ophalen
 • Naam, merk en vaknummer moeten duidelijk zijn aangegeven op het gestalde.
 • Het gestalde moet zijn afgesloten en van een trekhaakslot voorzien zijn.
 • Gasflessen en andere brandbare/gevaarlijke stoffen mogen niet in de stalling worden achtergelaten. Bij overtreding van deze regel bent u aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten.
 • Voorkom kortsluiting & accu schade: accupolen losmaken / hoofdschakelaar uitzetten.
 • Het is uitsluitend toegestaan uw eigen bezit te verplaatsen. Dit dient door minimaal 2 personen te geschieden.
 • Reparatie in de stalling is niet toegestaan.
 • De stallinghouder of zijn rechtverkrijgenden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of tenietgaan of welke schade ook, die zich zou voordoen tijdens het stallen.
 • Het stallen en het betreden van het terrein geschied op eigen risico.
 • Voor verzekering dient de eigenaar van het gestalde zorg te dragen.

 • Betaling bij aanvang van de stalling of uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Bij betaling factuurnummer, merk en kenteken vermelden.
 • Bij het niet nakomen van de betalingverplichting behouden wij het recht van retentie.

 • Adreswijziging, opzegging of verandering van het gestalde dient onverwijld schriftelijk gemeld te worden.
 • Opzegtermijn minimaal 30 dagen, restitutie alleen binnen 4 maanden na aanvang stallingsjaar (tot 1 januari).
 • De stallinghouder of zijn rechtverkrijgenden houdt zich het recht voor de stallingsplaats te beëindigen.
 • De stallingsplaats is persoonsgebonden en objectgebonden, alleen met goedkeuring stallinghouder overdraagbaar.
 • De gebruiker kan aan de stallingplaats geen rechten ontlenen.
 | Ophalen | 
© 1964 - 2021 caravanparking.nl
UPDATE: VOOR BEZOEK GESLOTEN i.v.m. COVID-19 richtlijn vanaf 15 december 2020 tot nadere orde.
Ophalen kan op afspraak, terugbrengen kan altijd zonder bericht vooraf op ons voorterrein.
Persoon Caravanstalling Botenstalling Rotterdam